ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN:

Elephantie Communicatie & Company Support

gevestigd en kantoorhoudende te Drinkwaterweg 473, 3063 VD Rotterdam

hierna te noemen: Elephantie

 

Artikel 1. Algemene bepalingen en toepasselijkheid
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Elephantie: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Elephantie opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of levering van zaken.
De opdrachtgever zal zich ter  zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde.

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van zaken, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 3 van dit artikel kunnen worden verricht.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: strategisch advies op het gebied van marketing en communicatie, het ontwerpen, vervaardigen, leveren of plaatsen van reclame-uitingen, of delen daarvan in de ruimste zin des woords, alsmede bedrijfsondersteuning op het gebied van management support, financiële administratie, acquisitie, coaching en aanverwante activiteiten op dit gebied.

3. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Elephantie en opdrachtgever waarop Elephantie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

4. De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Elephantie gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2. Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard.
 2. Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Elephantie is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij mondeling of schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 3. Offertes zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.
 4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Elephantie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Elephantie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Elephantie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Elephantie worden verstrekt.
 4. De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen door Elephantie van zijn mededelingen.
 5. Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding daarvan, zullen de door Elephantie verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht.
 6. Elephantie behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of van de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 7. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Elephantie zijn verstrekt, heeft Elephantie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Elephantie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Elephantie is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Elephantie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Elephantie zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Elephantie de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Elephantie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Elephantie geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 5. Opzegging en annulering

 1. Elephantie heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enig ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, of door hem surséance is aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van Elephantie zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen terzake van de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of indien hij middels beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van Elephantie een naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van hetgeen terzake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd en nog verschuldigd zal worden.
 2. De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat Elephantie met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor Elephantie ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de leverancier gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die Elephantie reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gemaakte ontwerpen, gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslagkosten.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. (Druk-)proeven

 1. De opdrachtgever is gehouden de door Elephantie aan hem ter controle ter beschikking gestelde (druk-) proeven zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan Elephantie te doen toekomen.
 2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Elephantie de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.
 3. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit als goedkeuring in de zin van het tweede lid.
 4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt Elephantie zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Elephantie in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enzovoort, blijven in eigendom toebehoren aan Elephantie, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 3. Alle hierboven genoemde zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Elephantie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 4. Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van Elephantie vervaardigde zaken zullen en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en in uitsluitende eigendom aan Elephantie toebehoren, één en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of bij van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht begrepen afgeleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid waardoor rechten van intellectuele eigendom zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan Elephantie voorbehouden.
 5. Elephantie is niet gehouden de in het tweede lid bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Elephantie heeft voldaan.
 6. Elephantie behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Aflevering en leveringstermijn

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse waar Elephantie zijn bedrijf uitoefent.
 2. Een door Elephantie opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. Elephantie is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 3. De gebondenheid van Elephantie aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt indien en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud Elephantie in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
 4. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Elephantie, gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdelijke aflevering door Elephantie mogelijk te maken.
 5. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorig lid gestelde, vervalt voor Elephantie de verplichting om binnen de aanvankelijk overeengekomen uiterste leveringstermijn de overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting vervalt eveneens indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn omschreven in de artikelen 7 en 14. Zij vervalt ook in de situaties die beschreven worden in de artikelen 5, 8 en 16.

Artikel 10. Onderzoek bij aflevering; afwijkingen

 1. De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en/of zaken grondig na te gaan of de prestatie van Elephantie deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.
 2. De prestatie van Elephantie geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.
 3. Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of vervoeren van zaken.
 4. Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur, van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een (druk-)proef brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
 5. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks)-waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11. Reclamaties

 1. Een reclame met betrekking tot de door Elephantie verrichte werkzaamheden of geleverde zaken (af) of het bedrag van de factuur, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan Elephantie mede te delen.
 2. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk aan Elephantie mede te delen.
 3. In de gevallen genoemd in het tweede lid en derde lid van artikel 14 komt aan de opdrachtgever nooit enige recht van reclame toe.
 4. Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen vervalt het recht van reclame.
 5. Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 6. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft Elephantie de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden waarvan het resultaat afgekeurd is, en de vervanging van de geleverde zaken, danwel van het gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan Elephantie zijn geretourneerd.

Artikel 12. Garantie

 1. Van iedere garantie op door de opdrachtgever geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of tengevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. Normale slijtage wordt, behoudens het hierna in lid 2 bepaalde, behoudens tegenbewijs niet aanwezig geacht binnen één jaar na aflevering.
 2. Elephantie garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal één maand na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan Elephantie zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.
 3. De garantie voor door Elephantie geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan Elephantie verleende garantie.
 4. Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de opdrachtgever en Elephantie schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13. Declaraties en kosten

 1. Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes worden door Elephantie geen kosten berekend, tenzij voor de opstelling ervan specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van Elephantie en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.
 2. Het bedrag dat wegens vergoeding van de door Elephantie verrichte werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Elephantie. Indien de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.
 3. De verschuldigde kosten worden gedeeltelijk in rekening gebracht. Er wordt in twee gelijke delen gefactureerd, 50% bij opdracht en 50% bij aflevering. Bij grote opdrachten met een lange looptijd kunnen deelfacturen verzonden worden.
 4. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De door Elephantie gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten bestaan ondermeer uit de prijzen van de te verwerken materialen, declaraties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten.
 6. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer- of mindergeleverde wordt in rekening gebracht, respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.
 7. Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting.
 8. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is Elephantie gerechtigd terzake van de opdracht overeengekomen tarieven dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen, evenwel met een maximum-overschrijding van tien procent.
 9. Indien de uitvoering van de opdracht door Elephantie wordt opgeschort of beëindigd, heeft Elephantie recht op volledige betaling van tot op het moment van de opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 14. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Elephantie aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Elephantie en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Elephantie onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening heeft op een latere factuur.
 5. De vorderingen van Elephantie op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  1. Na het sluiten van de overeenkomst aan Elephantie ter kennis gekomen omstandigheden geven Elephantie goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  2. Indien Elephantie de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  3. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
   – over de eerste € 3.000,-                         15%
   – over het meerdere tot € 6.000,-           10%
   – over het meerdere tot € 15.000,-          8%
   – over het meerdere tot € 60.000,-         5%
   – over het meerdere                                    3%
  4. Indien Elephantie aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Voor alle directe en indirect schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, danwel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Elephantie uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren onder de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de aansprakelijkheid van Elephantie, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Elephantie beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Elephantie heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
 5. Het risico terzake van beschadiging of teloorgaan van zaken en/of gegevens tijdens vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, Elephantie of derden. Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
 6. Indien de opdrachtgever de door Elephantie te leveren zaken niet binnen dertig dagen na beëindiging van de opdracht en voldoening van het terzake van die opdracht verschuldigde in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Elephantie tegen alle aanspraken van derde n die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of leveringen samenhangen.
 8. De opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken retour te zenden aan Elephantie, tenzij Elephantie hiermede schriftelijk is akkoord gegaan.
 9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Elephantie of haar ondergeschikten.
 10. Elephantie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Elephantie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Elephantie niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Elephantie worden daaronder begrepen.
 2. Elephantie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Elephantie haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Elephantie opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Elephantie niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Elephantie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van Elephantie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Elephantie het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Elephantie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden worden toegezonden op eerste verzoek.

Van toepassing is steeds de laatst versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Rotterdam, 5 januari 2015